ZDOLNOŚĆ BANKÓW DO FINANSOWANIA GOSPODARKI

Tytuł:

BADANIE REPUTACJI POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO, EDYCJA 2020

Autor:

Dr Marcin Idzik
Jacek Gieorgica

Reputacja sektora bankowego jest przedmiotem nieustannego zainteresowania i troski samorządu bankowego. Związek Banków Polskich, wraz z instytutem badawczym KANTAR oraz partnerami – Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, Krajową Izbą Rozliczeniową, a także Programem Analityczno-Badawczym Warszawskiego Instytutu Bankowości rokrocznie monitoruje tę sferę relacji pomiędzy uczestnikami systemu bankowego, prowadząc cykliczne badania opinii publicznej w zakresie postrzegania banków w społeczeństwie.
Raport przedstawia wyniki z badania zrealizowanego w lutym 2020 r. na losowej grupie Polek i Polaków w wieku 15+, spełniającej kryteria reprezentatywności dla społeczeństwa ze względu na płeć wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania. Liczebność próby badawczej wyniosła nieco ponad 1000 osób. Wywiady realizowane były metodą CAPI (computer assisted personal interview).
Poprzednie edycje badania ujawniły istotne zależności związane z osobistymi doświadczeniami klientów z bankami a ocenami reputacji. Badanie realizowane w roku 2020 zostało ukierunkowane na weryfikację i pogłębioną analizę tych zależności, z uwzględnieniem dodatkowego modułu obejmującego pytania na temat korzystania z typowych produktów bankowych i oceny doświadczeń z tym związanych.
Badanie zrealizowane w 2020 roku zostało przeprowadzone przed rozpoczęciem pandemii COVID-19 w Polsce i z tego względu stanowi wartościowy punkt odniesienia dla kolejnych pomiarów, które będą już uwzględniać szereg zmian spowodowanych przez rozwój epidemii i jej wpływ na realia społeczno-gospodarcze. Interpretując wyniki tegorocznych pomiarów, trzeba mieć na względzie, że mamy do czynienia ze stosunkowo niezaburzonym przez konsekwencje pandemii obrazem postrzegania sektora bankowego, który jest aktualny na określony moment w czasie – luty 2020 r. Obraz ten pokazuje zmiany, jakie dokonały się na kluczowych wymiarach postrzegania sektora bankowego w ciągu poprzedzającego roku i stanowi punkt wyjścia dla kolejnych analiz w obszarze reputacyjnym i wizerunkowym sektora bankowego w Polsce.

Przewiń na górę