OBSZARY BADAWCZE

BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA

Banki spółdzielcze znalazły się w sytuacji potrzeby dokonania istotnej restrukturyzacji organizacji własnych biznesów i dostosowania do nowych warunków działania. Warunki realizacji tego dostosowania powinny być dobrze przemyślane, aby ograniczyć koszty dla sektora spółdzielczego oraz całego sektora bankowego. W pierwszej kolejności, kluczowe jest oszacowanie kształtowania się poziomu bazy członkowskiej w sektorze bankowości spółdzielczej. Na tej podstawie, zasadne byłoby podjęcie dyskusji z regulatorami na temat konieczności odbudowy i znaczenia roli banków spółdzielczych w rozwoju lokalnej instytucji finansowej i stabilizacji sektora bankowości spółdzielczej w Polsce.

Istotną potrzebą sektora jest także ocena struktur instytucjonalnych oraz otoczenia regulacyjnego banków spółdzielczych. Będą to przede wszystkim kwestie związane z funkcjonowaniem systemów ochrony instytucjonalnej oraz możliwości restrukturyzacji banków zrzeszonych, kluczowe znaczenie dla banków spółdzielczych będzie miało także ujęcie sektora w ramach wymogu MREL. Mając na uwadze potrzeby modernizacji i zwiększenia efektywności działania banków spółdzielczych, zasadne jest także rozważenie możliwości unifikacji produktów i procesów w bankach spółdzielczych.

Prace programu w obszarze bankowości spółdzielczej koncentrują się na następujących zagadnieniach:

  • ocena stopnia zorganizowania biznesu w sektorze banków spółdzielczych
  • kierunki realizacji koniecznych zmian w zakresie organizacyjnym oraz technologicznym
  • ocena roli udziałowców w polskich bankach spółdzielczych – przełożenie lokalnego potencjału na wzmocnienie pozycji finansowej banków

RAPORTY I ANALIZY

PUBLIKACJE W PRZYGOTOWANIU

Przewiń na górę