ZIELONY ŁAD I ENERGETYKA ODNAWIALNA

Tytuł:

FINANSOWANIE INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ODNAWIALNĄ PRZEZ POLSKIE BANKI

Autor:

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Dr hab. Justyna Zabawa, prof. UE
Dr Karolina Daszyńska-Żygadło

Celem projektu jest opracowanie rekomendacji dotyczących metod finansowania inwestycji w energetykę odnawialną przez polskie banki z uwzględnieniem rozwiązań istniejących w innych krajach.

Pierwszy rozdział raportu zawiera przegląd źródeł energetyki odnawialnej oraz ich znaczenia na świecie. Przedstawiona jest klasyfikacja źródeł energii ze względu na różne kryteria oraz wyodrębnione trzy główne klasy: energia promieniowania Słońca, energia wnętrza Ziemi (energia geotermalna), energia ruchów planetarnych (energia przypływów i odpływów mórz inaczej energia pływów). Ponadto zawarta jest charakterystyka poszczególnych źródeł energii z punktu widzenia ich właściwości energetycznych. Następnie przeprowadzona jest analiza wykorzystania OZE w ogóle wytwarzanej energii.
Drugi rozdział raportu zawiera przegląd metod finansowania energetyki odnawialnej w różnych krajach, również w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. Przedstawione są metody finansowania, w podziale na: dłużne (kredyty, pożyczki, obligacje – green bonds,leasing), udziałowe (udziały, akcje, fundusze VC/PE), hybrydowe (np. finansowanie typu mezzanine). Omówione są dane o wykorzystaniu różnych źródeł na świecie. Następnie szczegółowo przedstawione są rozwiązania w zakresie finansowania OZE w kilku krajach (Niemcy, Chiny, Stany Zjednoczone, Włochy, kraje skandynawskie, Australia, Nowa Zelandia, Rumunia).

Trzeci rozdział raportu przedstawia analizę rozwiązań w zakresie finansowania energetyki odnawialnej w Polsce w ostatnich latach. Szczegółowo omówione (wraz z przykładami udziału banków) są następujące rodzaje instrumentów finansowania i wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce: system dotacyjny na inwestycje w OZE, preferencyjne kredyty i pożyczki udzielane przez sektor bankowy, duże kredyty inwestycyjne (konsorcja bankowe) na budowę elektrowni produkujących energię elektryczną z OZE, finansowanie project-finance, partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), leasing, zielone obligacje (greenbonds), kapitał akcyjny, ulgi podatkowe (dla klientów indywidualnych, dla wytwórców energii z OZE), system taryf gwarantowanych oraz system dopłat do ceny rynkowej, system aukcyjny, system zielonych certyfikatów.

Czwarty rozdział raportu zawiera analizę zapotrzebowania na energię w Polsce, a następnie analizę rozwiązań w zakresie metod finansowania z punktu widzenia zastosowania ich przez banki. Po przeprowadzonej analizie do oceny wybrane zostało 7 instrumentów finansowania OZE przez banki.

Piąty rozdział dotyczy ryzyka inwestowania w energetykę odnawialną przez polskie banki. Zostały wskazane podstawowe rodzaje ryzyka, pod kątem trzech sytuacji: bank jako emitent instrumentu dłużnego, bank jako inwestor na rynku instrumentów dłużnych, bank jako pośrednik i organizator emisji.

Szósty rozdział zawiera wnioski i rekomendacje, przede wszystkim dla banków, ponadto dla producentów, dla państwa i dla gospodarstw domowych. Te rekomendacje zostały podzielone na kilka grup: dotyczące realizacji projektów wytwarzania energii z OZE, dotyczące oszczędzania energii, dotyczące finansowania projektów OZE, wynikające z analizy interesariuszy, dotyczące roli państwa, wynikające z analizy wybranych krajów. Użyteczność i znaczenie projektu dla banków wynika z faktu, że rola OZE w strukturze produkcji i użycia energii rośnie i najprawdopodobniej będzie rosła. Wynika to z faktu kluczowego wpływu ryzyka klimatycznego na gospodarkę, co zostało podkreślone w Europejskim Zielonym Ładzie.

Przewiń na górę