ZDOLNOŚĆ BANKÓW DO FINANSOWANIA GOSPODARKI

Tytuł:

KONSEKWENCJE ZEWNĘTRZNYCH OBCIĄŻEŃ REGULACYJNYCH I FISKALNYCH DLA POTENCJAŁU AKCJI KREDYTOWEJ BANKÓW

Autor:

dr hab., prof. UŁ Iwona Dorota Czechowska
dr hab. Dagmara Hajdys, prof. UŁ
dr Joanna Stawska
dr Wojciech Zatoń
mgr Jacek Sikorski

Celem opracowania jest określenie i analiza wpływu obciążeń zewnętrznych (polityki fiskalnej i regulacyjnej) na potencjał udzielania kredytów przez sektor bankowy. Operacjonalizacja celu została zrealizowana w postaci budowy modelu ekonometrycznego. Aby zrealizować wyżej wymieniony cel, autorzy przeprowadzają analizę porównawczą rozwiązań systemowych, dotyczących obciążeń zewnętrznych w wybranych krajach europejskich. Na tak określonej podstawie ustalają wnioski/rekomendacje wynikające z podobieństw i różnic między badanymi krajami a sektorem bankowym w Polsce.

Ponadto, praktycznym celem raportu jest próba odpowiedzi na pytanie badawcze dotyczące „odpowiedniego poziomu” zewnętrznych obciążeń w systemie bankowym w perspektywie krótkookresowych efektów kosztowych. W ramach części wnioskowej opracowania dokonana została prezentacja przenoszenia negatywnych obciążeń jako ścieżek od obciążeń do wzrostu kredytów i PKB w perspektywie: przełożenia obciążeń zewnętrznych na ROA; przełożenia na ROE; ograniczania tempa wzrostu.

Autorzy, realizując problematykę konsekwencji zewnętrznych obciążeń regulacyjnych i fiskalnych dla potencjału akcji kredytowej banków, podejmują próbę wskazania scenariuszy bazowych i będą poszukiwać odpowiedzi na pytanie badawcze: jak poziom obciążenia zewnętrznego przekłada się na wzrost banków – jak 1 zł obciążenia zmniejsza wzrost aktywów (o ile zł) i akcji kredytowej (o ile zł). Rezultaty pozwalają na ocenę potencjału sektora bankowego w Polsce do finansowania rozwoju gospodarki w następstwie nałożonych regulacji, a także wskazanie potencjalnych korzyści i strat wynikających z obciążeń zewnętrznych sektora bankowego.

Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono opis wymagań regulacyjnych i fi skalnych nałożonych na sektor bankowy. W drugiej, w postaci modelu ekonometrycznego, ukazano wpływ regulacji bankowych na wzrost skali kredytowania. Natomiast w części trzeciej dokonano przeglądu literatury przedmiotu dotyczącej współzależności między rozwojem sektora bankowego a wzrostem gospodarki, w perspektywie polskich i europejskich regulacji oraz obciążeń fi skalnych.

Przewiń na górę