NOWE TECHNOLOGIE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Tytuł:

PIKO-PŁATNOŚCI STRUMIENIOWE W INTELIGENTNYCH MIASTACH

Autor:

dr Daniel Wilusz
dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. ueP
prof. dr hab. inż. Wojciech cellary

W ostatnim czasie obserwujemy niezwykle dynamiczny rozwój inteligentnych miast spowodowany wdrażaniem w nich rozwiązań opartych na nowych technologiach informatyczno-komunikacyjnych. Mają one na celu obniżenie kosztów, poprawę bezpieczeństwa, zmniejszenie obciążenia środowiskowego i zmniejszenie zużycia energii, prowadząc jednocześnie do podniesienia jakości życia mieszkańców miast. Zmiany technologiczne umożliwiają wprowadzanie innowacyjnych modeli biznesowych, wśród których ważny jest model płatności za usługi proporcjonalnie do ich użycia. Umożliwia on racjonalizację użycia zasobów, których koszty ponoszą ci, którzy z nich korzystają– zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni – a nie tylko płatnicy lokalnych podatków. Ten model wymaga jednak nowej metody płatności, która z jednej strony byłaby skuteczna, wygodna i uniwersalna, a z drugiej– zapewniała płatnikom prywatność. Taka metoda jest opisana w tym raporcie – realizuje ją system piko-płatności strumieniowych AMFI.

W systemie AMFI płatność nie jest jednorazowym aktem, tak jak to ma miejsce w przypadku płatności gotówką, kartą płatniczą lub Blikiem, tylko ma postać strumienia pikomonet o ustalonej wartości, które są przekazywane ze smartfonu płatnika do odbiorcy płatności tak długo, jak długo jest płatnikowi świadczona pewna usługa. Taka płatność może być inicjowana i kończona automatycznie, o ile płatnik zadeklaruje, że ma zaufanie do konkretnego usługodawcy.

W raporcie przedstawiono i omówiono 11 cech systemu piko-płatności strumieniowych AMFI, przedstawiono architekturę systemu AMFI z uwzględnieniem jego przeznaczenia, neutralności ekonomicznej, wielości uczestników systemu, anonimowości płatnika, przejrzystości banku i odbiorcy płatności, zapobiegania oszustwom, urządzeń płatników, niskich kosztów strumienia pikopłatności, wymagań niefunkcjonalnych i komponentów. Przedstawiono techniczne aspekty systemu AMFI oraz jego protokoły, uzupełnione o opis interakcji między płatnikiem, odbiorcą płatności i bankiem. W raporcie szczegółowo przeanalizowano system pikopłatności strumieniowych AMFI w świetle Ustawy o usługach płatniczych oraz rozporządzenia Komisji
Europejskiej 2018/389. Przedstawiono także kategorie kosztów, z którymi należy się liczyć przy wdrażaniu systemu, w podziale na koszty jednorazowe, związane z przygotowaniem demonstratora technologii, koszty związane z utrzymaniem systemu AMFI po stronie banku oraz koszty po stronie odbiorców płatności (usługodawców). Autorzy raportu pokazują również szereg możliwych zastosowań systemu AMFI w inteligentnym mieście.

Przewiń na górę