RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Tytuł:

PREFERENCJE ORAZ OCZEKIWANIA SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO W ZAKRESIE ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKANIOWYCH ORAZ ZAKRESU I JAKOŚCI USŁUG NAJMU NA RYNKU KRAJOWYM

Autorzy:

Ewa kucharska-Stasiak
Beata Wieteska-Rosiak
Anna Miklaszewska
Konrad Żelazowski

Głównym celem raportu jest identyfikacja preferencji polskich gospodarstw domowych w zakresie formy zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych, w tym głównych czynników mających zasadniczy wpływ na ich decyzje w zakresie wyboru odpowiedniego segmentu rynku mieszkaniowego oraz rozpoznanie optymalnego pod względem oczekiwań krajowych gospodarstw zakresu i jakości nowoczesnej usługi mieszkaniowej na podstawie przeprowadzonych badań.

Autorzy podzieli swoją analizę na 4 części: Identyfikację głównych przesłanek stojących za wyborem mieszkaniowym krajowych gospodarstw; weryfikację czynników mających wpływ na decyzje gospodarstw w zakresie formy realizacji potrzeb mieszkaniowych, wskazanie podobieństw i różnic w preferencjach gospodarstw w odniesieniu do najmu krótko- i długoterminowego oraz wskazanie atrybutów/charakterystyk usługi najmu, które zgodnie z oczekiwaniami badanych gospodarstw przyczyniłyby się do popularyzacji niniejszego rozwiązania w warunkach polskich.

Źródłem danych, wykorzystanych w badaniu, były wywiady internetowe zrealizowane metodą CAWI na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej. Wywiady przeprowadzone zostały w lutym 2020 r. z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, składającego się z 29 pytań zamkniętych i objęły 1001 respondentów. Dla potrzeb niniejszego raportu badanie przeprowadziła firma Kantar Polska SA.

Do oceny, które z czynników i w jakim stopniu kształtowały decyzje mieszkaniowe respondentów wykorzystano modele regresji logistycznej (dwu- i wielomianowe modele logitowe). Dobór zmiennych objaśniających podyktowany był wnioskami z dotychczas zrealizowanych badań dotyczących preferencji mieszkaniowych gospodarstw, ale też wynikał z ograniczeń płynących z formy pozyskania danych w tym zakresie. Parametry regresji logistycznych oszacowane zostały Metodą Największej Wiarygodności, zaś do oceny jakości modeli i ich dopasowania do danych empirycznych wykorzystano test zbiorowy współczynników modelu, test Hosmera i Lemeshowa, zliczeniowe R2, współczynnik R2 Coxa i Snella, R2 Nagelkerkego, a także współczynnik R2 McFaddena.Na podstawie opinii badanych, dotyczących ich poziomu satysfakcji mieszkaniowej, podjęto także próbę ustalenia, w jakim zakresie jest ona determinowana przez status mieszkaniowy respondentów i ich charakterystyki społeczno-ekonomiczne. W tym celu również oszacowano odpowiednie modele logitowe.
W dalszej części pracy uwaga badawcza skoncentrowana została na postrzeganiu przez respondentów podstawowych form konsumpcji mieszkaniowej (własności oraz najmu) przez pryzmat ich głównych wad i zalet. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem podstawowych statystyk opisowych, jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA oraz analizy czynnikowej metodą Varimax. Preferencje respondentów w zakresie najmu długo- oraz krótkoterminowego zweryfikowane zostały z wykorzystaniem statystyk opisowych oraz tablic krzyżowych. Zastosowanie różnych metod statystycznych do oceny istotności wybranych cech społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu preferencji respondentów podyktowane było charakterem zmiennych objaśnianych. Na potrzeby prowadzonych analiz zmienne podlegały w różnym stopniu agregacji i przekształceniom.

Przewiń na górę