ZDOLNOŚĆ BANKÓW DO FINANSOWANIA GOSPODARKI

Tytuł:

Skutki implementacji regulacji ostrożnościowych dla banków i gospodarki

Autorzy:

dr hab. Katarzyna Kochaniak, dr Katarzyna Mikołajczyk, dr Magdalena Ulrichs, dr hab. Bogdan Włodarczyk

Celem analizy jest scharakteryzowanie obciążeń podatkowo-składkowych i wymogów kapitałowych w kontekście kształtowania funduszy własnych w bankach w latach 2015-2019, a także ocena ich wpływu na sektor bankowy, mając także na uwadze konsekwencje gospodarcze. Zbadano, na ile zwiększone obciążenia podatkowo-składkowe sektora bankowego negatywnie wpłynęły na jego rozwój, aktywność kredytową oraz rentowność. W szczególności, autorzy zbadali wpływ: wprowadzenia tzw. podatku bankowego, utworzenia nowych funduszy BFG – funduszu gwarancyjnego banków oraz funduszu przymusowej restrukturyzacji banków, ustanowienia Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, modyfikacji formuły naliczania wpłat do KNF na pokrycie kosztów nadzoru oraz zmiany w zakresie wymogów kapitałowych banków.
Raport składa się z charakterystyki zmian regulacyjnych w zakresie obciążeń podatkowo-składkowych i wymogów kapitałowych, opisu wybranych aspektów funkcjonowania sektora bankowego w latach 2015-2019, w tym na tle krajów Europy i prezentacji wyników modelowania ekonometrycznego w zakresie wpływu obciążeń na funkcjonowanie sektora bankowego. W części empirycznej raportu zbadano, na ile wzrost obciążeń regulacyjnych sektora bankowego: (i) osłabił wzrost aktywów sektora bankowego, (ii) spowodował spowolnienie dynamiki akcji kredytowej, (iii) spowodował spadek rentowności w sektorze bankowym.
Autorzy raportu oszacowali, że szczególnie wrażliwe na wzrost obciążeń sektora okazały się kredyty dla przedsiębiorstw na cele inwestycyjne, z czego można wnioskować, że nadmierny wzrost obciążeń może prowadzić nie tylko do obniżenia poziomu kredytowania, ale także do niekorzystnej zmiany struktury kredytów, poprzez wypieranie kredytów inwestycyjnych przez konsumpcyjne. Na zbyt wysoki poziom obciążeń regulacyjnych, mogący spowalniać wzrost gospodarczy, wskazywał poziom nasycenia gospodarki kredytami, który od czasu wprowadzenia podatku bankowego widocznie spada.
Podsumowaniem analizy są wnioski i rekomendacje. Autorzy zwracają uwagę, że w obliczu nadchodzących zmian makroekonomicznych, zasadna jest rewizja podejścia regulacyjnego do problemu obciążenia sektora bankowego podatkiem, składkami i wpłatami, prowadząca do częściowego zniesienia lub zawieszenia ich poboru, by możliwe było utrzymanie dostępności kredytów dla sektora niefinansowego, które stanowią dominujące źródło jego finansowania obcego.

Przewiń na górę