OBSZARY BADAWCZE

ZIELONY ŁAD I ENERGETYKA ODNAWIALNA

Otwarcie nowego obszaru badawczego wiąże się z intensyfikacją prac na poziomie UE w zakresie modernizacji sektora energetycznego i potrzeby minimalizowania śladu energetycznego. Kluczowe w tym kontekście jest przyjęcie przez KE tzw. Europejskiego Zielonego Ładu w grudniu 2019 r.: planu transformacji europejskiej gospodarki i założenie osiągnięcia pełnej neutralności energetycznej do 2050 r. Nowy obszar badawczy ma szczególne znaczenie w obliczu braku wysokiej jakości analiz dotyczących optymalnego miksu energetycznego dla Polski (od 2013 r. nie została opracowana aktualna strategia energetyczna dla Polski). Kluczowe jest także określenie poziomu kosztów dla polskiej gospodarki, związanego z implementacją powyższych rozwiązań, a także wskazanie źródeł finansowania Green Deal ze źródeł pozabudżetowych. W zakresie Zielonego Ładu krytyczna będzie rola banków i całego sektora finansowego. Projekt Zielonego Ładu tworzy bowiem dla banków wielką szansę dla rozszerzenia zakresu usług, prestiżowe wzmocnienie pozycji rynkowej oraz uzyskanie długoterminowych stabilnych dochodów. Zielony ład odnosi się nie tylko do rozwoju i modernizacji energetyki, ale również wymusza istotne inwestycje w przemyśle, transporcie, budownictwie (w tym mieszkaniowym) oraz w rolnictwie.

Prace programu w obszarze Zielonego Ładu dotyczą następujących zagadnień:

  • metody finansowania energetyki odnawialnej
  • finansowanie inwestycji OZE w wymiarze regionalnym
  • przegląd perspektyw potrzeb i ocena możliwości inwestycyjnych z oceną wielkości i perspektywy rynku w zakresie inwestycji w energię odnawialną w okresie do 2030 r
  • możliwości uruchomienia specjalistycznego finansowania wspierającego inwestycje energetyczne na poziomie JST

RAPORTY I ANALIZY

PUBLIKACJE W PRZYGOTOWANIU

KREDYTOWANIE INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z ENERGETYKĄ ODNAWIALNĄ REALIZOWANYCH PRZEZ JST ORAZ PODMIOTY ZE SFERY MIESZKALNICTWA

FINANSOWANIE PROJEKTÓW OZE Z ZAKRESU ELEKTROENERGETYKI

Warunki finansowania ciepłownictwa w segmencie OZE

Przewiń na górę